• Aktuálne informácie
     • Aktuálne informácie

     • 13. 9. 2020
     • Z dôvodu pretrvávania potreby preventívnych opatrení a na základe odporúčania RÚVZ v Starej Ľubovni budeme v dňoch 14. 9. a 16. 9. 2020 pokračovať v dištančnej výučbe. Prechod na riadne vyučovanie bude oznámený deň vopred.
      Na základe odporúčania RÚVZ v Starej Ľubovni naďalej vyzývame žiakov k zodpovednému správaniu, zvýšenému dodržiavaniu protiepidemiologických opatrení a odporúčame vyhýbať sa miestam a akciám s väčším počtom ľudí.

    • Prerušenie školskej dochádzky
     • Prerušenie školskej dochádzky

     • 9. 9. 2020
     • Riaditeľ školy z preventívnych a organizačných dôvodov prerušuje školskú dochádzku všetkým žiakom školy od 9. 9. 2020 do 11. 9. 2020. Vyučovanie v tomto období bude prebiehať dištančnou formou. 

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • 6. 9. 2020
     • Riaditeľ školy po konzultácii s RÚVZ v Starej Ľubovni z preventívnych dôvodov prerušuje dochádzku žiakov 2. BA do školy na obdobie od 7. 9. 2020 do 11. 9. 2020. Vyučovanie v tejto triede bude prebiehať dištančnou formou.

    • Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • 29. 8. 2020
     • Milí žiaci,
      slávnostný začiatok školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 9.30 hod. v jednotlivých triedach. Zároveň máte možnosť zúčastniť sa na slávnostnej sv. omši k začiatku školského roka – Veni Sancte v Kostole sv. Petra a Pavla o 8.30 hod.

      Prosíme Vás o dodržiavanie zverejnených preventívnych opatrení.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

    • Organizačné pokyny k začiatku školského roka
     • Organizačné pokyny k začiatku školského roka

     • 29. 8. 2020
     • Organizačné pokyny k výchovno-vzdelávaciemu procesu na začiatku školského roka 2020/2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      nový školský rok začneme so zvýšenými preventívnymi hygienickými opatreniami podľa usmernení, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

      Pri hlavnom vchode do budovy bude prebiehať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk).

      Pri nástupe do školy 2. 9. 2020 žiak odovzdá Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.

      Zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Každý deň zabezpečí dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, pedagogických zamestnancov.
      • Pri prvom nástupe do školy predkladá Zdravotný dotazník a čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha na stiahnutie).
      • V prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

      Podmienky vstupu do školy: 

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.


      Naším cieľom je zabezpečiť bezpečné prostredie v škole, preto Vás žiadame o dodržiavanie týchto preventívnych opatrení.

    • Slávnostné Te Deum
     • Slávnostné Te Deum

     • 29. 6. 2020
     • V mnohých ohľadoch výnimočný školský rok 2019/2020 sme slávnostne ukončili ďakovnou sv. omšou v Kostole sv. Petra a Pavla. Ocenili sme úspešných študentov za výborný prospech i reprezentáciu školy, odovzdali vysvedčenia. Slávnostnú bodku svojimi príhovormi pridali pán riaditeľ Pavol Chmeliar a predseda študentskej rady Branislav Balušinský.

      Prajeme Vám nádherné letné prázdniny, požehnané chvíle oddychu a radosti! :)

    • Absolútna víťazka Technických talentov 2020+
     • Absolútna víťazka Technických talentov 2020+

     • 29. 6. 2020
     • Milota Folvarčíková sa stala absolútnou víťazkou súťaže Technické talenty 2020+, ktorú vyhlásila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach s podporou U. S. Steel Košice, s.r.o. Tretiačka z bilingválnej triedy uspela v marcovom kole súťaže s ekologickým projektom Doba (ne)plastová a získala finančnú odmenu 200 €. Odborná porota sa v polovici trvania súťaže rozhodla oceniť najlepší projekt z doteraz prihlásených prác stredoškolákov a udelila šikovnej študentke špeciálnu cenu v podobe notebooku za viac ako 1000 €. Hodnotnú odmenu Milote Folvarčíkovej odovzdala pani prodekanka pre vonkajšie vzťahy a marketing doc. Ing. Dana Baricová, PhD., ktorá vyzdvihla výnimočnosť nápadu a vysokú úroveň jeho spracovania. „Naozaj mi nenapadlo, že práve ja môžem vyhrať túto výnimočnú cenu. Potvrdilo sa však, že to nie je len o veľkosti nápadu, ale aj o jeho prevedení, aktuálnosti a dotiahnutí do konca. To odborná porota ocenila najviac,“ povedala víťazka súťaže Technické talenty 2020+, ktorej cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na technické vedy.

    • Slávnostná rozlúčka s absolventmi
     • Slávnostná rozlúčka s absolventmi

     • 26. 6. 2020
     • Administratívne zmaturovali. Viacerí si maturitné vysvedčenia už prevzali. Niektorí sú prijatí na vysoké školy, niektorí čakajú na výsledky prijímacieho konania, ďalší sa pripravujú na prijímačky. Len tá pomyselná bodka za stredoškolským štúdiom z dôvodu preventívnych opatrení v období pandémie chýbala. Dnes sa na ňu naskytla príležitosť a čerství absolventi nášho gymnázia si počas tradičnej slávnosti v expozičných priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk pána riaditeľa maturitné vysvedčenia, ocenenia a odmeny za študijné výsledky či úspešnú reprezentáciu školy. Rozlúčili sa s tými, ktorí ich počas stredoškolskej cesty sprevádzali a počas sv. omše, ktorú celebroval dp. Filip Orlovský, ďakovali za čas prežitý v CGSM.

      Pripájame sa k prianiu z prejavu pani profesorky Čandíkovej a prajeme Vám, milí absolventi, aby ste si našli svoje miesto, kde sa bude stretávať túžba Vášho srdca s potrebou sveta. Aby ste nežili len pre seba a svoje predstavy, ale aby ste svoje schopnosti a talenty dokázali vložiť do služby iným. Prajeme Vám, aby ste neboli generáciou „mileniánov“, či generáciou „snehových vločiek“, ktoré sa roztopia pri najmenšom závane vetra alebo lúči slnka, teda aby ste neboli generáciou, ktorá sa pri najmenších ťažkostiach vzdá svojich zásad, predstáv a postojov. Prajeme Vám, aby ste si zachovali hodnoty, ktoré do Vás vložili Vaši rodičia a ktoré sme sa Vám pokúšali sprostredkovať aj my, Vaši učitelia.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Nedeľa 28. 2. 2021