• Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 2. 3. 2018
     • Deviataci a ôsmaci zo základných škôl v okrese, ktorí vo februári prešli dverami Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša, sa dozvedeli viac o dianí v škole, o možnostiach svojho rozvoja počas štúdia, o rôznych projektoch a aktivitách, ktoré gymnázium realizuje a v neposlednom rade zažili atmosféru spoločenstva CGSM.

      Prostredníctvom aktivít v programe Malý Erasmus im gymnazisti v spolupráci s pedagógmi predstavili štúdium. V bilingválnom bloku zaujali vyučovacie hodiny s lektorom Samom, ktorý v škole začal pôsobiť v tomto školskom roku. „Je to mladý Angličan, ktorý má za ženu Slovenku, teda má blízky vzťah k Slovensku,“ povedal o ňom riaditeľ školy Pavol Chmeliar. „Hodiny s človekom, ktorý je rodený Angličan, sú predsa len iné,“ dodal k prínosu komunikácie študentov s native speakerom. A jeho slová potvrdila aj jedna z návštevníčok. „Keďže chcem ísť na bilingválne gymnázium, páčila sa mi najmä hodina s lektorom a predstavenie v jazykoch.“ Záujemcovia o štúdium v CGSM zažili aj vyučovanie biológie v angličtine či multilingválnu scénku študentov. Prírodovedci sa predstavili aj zaujímavými projektmi v chémii a fyzike a nezaostávala ani informatika.  

      Škola v budúcom školskom roku okrem klasického gymnaziálneho štúdia a bilingválnej triedy otvorí aj informatickú triedu. „Stali sme sa súčasťou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, do ktorého sú zapojené základné, stredné, vysoké školy a aj IT sektor, ktorý prichádza s nápadmi,“ priblížil informatik Ján Kuruc. Podľa slov riaditeľa Pavla Chmeliara pôjde najmä o rozšírenú výučbu informatiky a informatiku aplikovanú v prírodných vedách. Inovatívne metódy vzdelávania budú realizované vďaka kvalitnému a modernému vybaveniu školy, tzv. IT ScienceLab, ktoré škola získala ako jedno z 24 gymnázií z celého Slovenska aj na základe výsledkov študentov v prírodovedných súťažiach, čo odzrkadľuje prácu pedagógov s ich študentmi. Záujemcovia o informatickú triedu budú počas štúdia ťažiť i zo spolupráce s IT sektorom, v ktorom sa ako absolventi budú môcť uplatniť. „Náš vzdelávací program je zameraný na kvalitnú gymnaziálnu prípravu na vysokoškolské štúdium, preto si študenti už v treťom ročníku môžu vybrať semináre, vďaka ktorým môžu rozvíjať svoju profiláciu,“ povedal riaditeľ školy. „Svoj talent a nadanie môžu rozvíjať aj vďaka medzinárodným projektom či iným aktivitám, ktoré im počas stredoškolského štúdia ponúkame,“ dodal.

      Foto: Dominika Dronzeková 

    • Lyžiarák ako má byť
     • Lyžiarák ako má byť

     • 22. 2. 2018
     • Prvý februárový týždeň strávili prváci vo Vyšných Ružbachoch, kde absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz. Pri získavaní a zdokonaľovaní svojich lyžiarskych schopností si snežienky a machri užili množstvo zábavy a v pohodovej atmosfére upevňovali vzájomné vzťahy v kolektíve.

    • Poklady regiónu a ich využite vo výchovno-vzdelávacom procese
     • Poklady regiónu a ich využite vo výchovno-vzdelávacom procese

     • 2. 3. 2018
     • Tak znela téma tohtoročnej Minikonferncie cirkevných gymnázií Spišskej diecézy, ktorej organizátorom vo februári bolo Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči. V roku 2015 bola založená tradícia spoločných stretnutí, na ktorých sa riaditelia a učitelia zaoberajú rôznymi oblasťami výchovy a vzdelávania v gymnáziách.

      Na prvom  stretnutí v Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku sa hovorilo o iŠkVP, o spolupráci s rodičmi či o zaujímavých aktivitách jednotlivých škôl. Po diskusii o maturitnej skúške z anglického jazyka v Poprade a metodickom dni pre prírodovedné predmety v Starej Ľubovni bol tohtoročný 4. ročník zorganizovaný formou metodického dňa venovaného predmetom dejepis – občianska náuka – umenie a kultúra. Pre takmer 20 pedagógov z piatich gymnázií (RK, SĽ, DK, PP a SNV) bol pripravený zaujímavý program, v rámci ktorého si nielen vymieňali skúseností a vzájomne sa inšpirovali vo výučbe týchto predmetov, ale vyučujúci sa mohli  zúčastniť aj prehliadky Baziliky sv. Jakuba, navštíviť Galériu mesta Levoča či absolvovať moderovanú prehliadku Historickej radnice v Levoči a v nej unikátnu výstavu fotografií Petra Župníka Pohľad. Oltár Majstra Pavla. Nosnou časťou celého dňa však bola hodina dejepisu s využitím  metódy autentického vyučovania, ktorú so žiakmi kvinty pre svojich kolegov pripravila PhDr. Soňa Polláková v priestoroch historickej radnice.

      Keďže tieto stretnutia sú inšpirujúce tak pre riaditeľov škôl, ako aj vyučujúcich, tradícia bude pokračovať a symbolickú štafetu organizátora Minikonferncie cirkevných gymnázií Spišskej diecézy dostalo Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi.

      Zdroj: https://gsfalev.sk/

    • Ocenenia pre úspešných reprezentantov mesta
     • Ocenenia pre úspešných reprezentantov mesta

     • 2. 3. 2018
     • Mesto Stará Ľubovňa udelilo ocenenia svojim najúspešnejším reprezentantom v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2017. Komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni k nim zaradila aj Adama Sikorjáka. Ocenenie získal za úspechy v chemickým súťažiach v celoslovenskom meradle. Ocenenou bola aj profesorka Júlia Mačugová, ktorá ho na jednotlivé súťaže pripravovala. Mimoriadne ocenenia či ďakovné listy dostali za činnosť v záujmových mimoškolských oblastiach aj viacerí naši žiaci či absolventi. Viac na oficiálnych stránkach mesta.

      Foto: www.staralubovna.sk

    • Talent na cudzie jazyky z cirkevného gymnázia
     • Talent na cudzie jazyky z cirkevného gymnázia

     • 23. 2. 2018
     • Jakub Šľachtovský zvíťazil v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku, keď preukázal najlepšie jazykové kompetencie v písomnej i ústnej časti spomedzi všetkých súťažiacich vo svojej kategórii. Získal najvyšší počet bodov z testu a odborná porota najlepšie ohodnotila aj jeho samostatný rečový prejav, komunikatívnu zručnosť, plynulosť a gramatickú správnosť vyjadrovania i rozsah slovnej zásoby. Druhák z bilingválnej triedy bude Prešovský kraj, mesto i školu reprezentovať v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať na konci marca v Bratislave.

      Jakub zo svojich schopností a kvalitnej prípravy ťažil aj v Olympiáde z anglického jazyka v kategórii študentov bilingválnych tried, kde obsadil 4. miesto. Hodnotu jeho umiestnenia ešte zvyšuje skutočnosť, že táto kategória nie je vekovo rozlíšená. Ako druhák tak súťažil aj s piatakmi z iných bilingválnych gymnázií v kraji.

      Trojicu úspechov v krajských kolách, ktoré sa vo februári konali v Prešove, skompletizoval študent cirkevného gymnázia 5. miestom v Olympiáde v španielskom jazyku.

      „K jazykom som mal vždy blízko, preto som sa rozhodol venovať im viac času. Moje rozhodnutie a snaha sa odzrkadlili na výsledkoch,“ povedal o svojich úspechoch Jakub. „So svojím výkonom som spokojný, keďže súťažné zadania neboli práve ľahké. To však neberiem ako zlú vec, skôr je to dobré na zistenie mojich slabín a následné zlepšovanie sa. Verím, že skúsenosti, ktoré som na týchto predmetových olympiádach nazhromaždil, mi pomôžu ďalej v živote,“ dodal tento talent na cudzie jazyky.

      Pre úplnosť treba dodať, že Jakub Šľachtovský a Adam Sikorják nás reprezentovali aj v krajskom kole Olympiády z materinského jazyka. Obaja sa vo svojich kategóriách ako úspešní riešitelia umiestnili zhodne na 11. priečke.

      Svoje schopnosti predviedli aj španielčinári Peter Vorobeľ a Rastislav Folvarčík, ktorí  sa stali úspešnými riešiteľmi a obsadili 8., respektíve 9. miesto. Sylvia Julia Vojar úspešne riešila zadania v krajskom kole kategórie anglofónnych študentov.

    • S o. Pavlom Hudákom o čistote vo vzťahoch
     • S o. Pavlom Hudákom o čistote vo vzťahoch

     • 2. 3. 2018
     • Otec Pavol Hudák, kňaz a rektor Domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom venoval našim prvákom čas, v rámci ktorého s nimi rozoberal vzťahy v mladom veku i vzťahy v rodine. Svoje pútavé rozprávanie dopĺňal množstvom reálnych príbehov.

      ...

    • Stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom
     • Stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom

     • 2. 3. 2018
     • Peter Hnát a Simona Tomková absolvovali stretnutie so slovenským europoslancom Ivanom Štefancom, s ktorým hovorili aj o tom, ako študenti vnímajú domácu i európsku politiku. S riaditeľom nášho gymnázia Pavlom Chmeliarom otvorili aj tému problémov v slovenskom školstve. „Bolo to zaujímavé stretnutie s veľmi príjemným človekom, ktorý nám bez problémov a jasne odpovedal na akékoľvek otázky týkajúce sa či už  fungovaniu Európskeho parlamentu a jeho práce v ňom, no taktiež otvorene vyjadril som názor na rôzne aktuálne otázky v politike na Slovensku a v Európe,“ povedal tretiak Peter. „Pána Štefanca sme pozvali aj k nám, aby viac mladých ľudí malo záujem o veci verejné,“ dodal člen Mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni.  

    • Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti
     • Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

     • 2. 3. 2018
     • Tretiaci v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti prezentovali a obhajovali svoje práce so zaujímavými témami z jednotlivých odborov pred odbornými hodnotiacimi komisiami, ktoré ocenili kvalitné spracovanie tém i prezentačné schopnosti študentov. Tí sa vďaka tejto súťaži učia vykonávať vedeckú činnosť a prezentovať výsledky svojho výskumu. Viaceré práce si zaslúžili postup do krajského kola, v ktorom budeme našim gymnazistom držať palce.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Sviatok patróna nášho gymnázia
  • Týždeň vo Francúzsku ukončil bohatú projektovú jeseň
  • Raňajky s primátorom
  • Bilingvalisti si pozreli hru Pygmalion
  • Prváci na ducháčoch s Riekou života
  • Posvätenie adventných vencov
  • Exkurzia v Európskom parlamente
  • Rodičia si pozreli druhácke dramatizácie
  • Go bilingual
  • Prirodzená pripravenosť moderátora
  • Okresné kolá v stolnom tenise
  • Stužkové slávnosti
  • Matboj 2018
  • Druháci v divadle
  • Okresné kolo vo futsale
  • Zvonenie

     • Piatok 14. 12. 2018
  • Počet návštev: 16300334