• Dotazník o aktivitách vo farnosti    Kritéria 2024-25.pdf


     KRITÉRIÁ

     na prijímacie konanie do 1. ročníka

     pre školský rok 2024/2025 v odbore 7902J gymnázium

     V súlade s ustanoveniami § 65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy po prerokovaní v rade školy a po prerokovaní v  pedagogickej rade školy určuje na prijímanie do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 tieto kritériá a podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania v odbore 7902J gymnázium:

      

     Do prvého ročníka v školskom roku 2024/2025 je plánované prijať 22 žiakov.

      

     I. KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

     Bez prijímacej skúšky bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90 %.

      

     II. KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA NA ZÁKLADE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

      

     1. Uchádzači konajú prijímaciu skúšku písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry (45 minút) a z matematiky (60 minút).

      

     2. Pozvánka na prijímacie skúšky bude odoslaná zákonnému zástupcovi uchádzača najneskôr päť dní pred ich konaním s uvedením začiatku prijímacej skúšky a ďalších organizačných pokynov.

      

     3. Pri rozhodovaní o prijatí uchádzačov sa vychádza z týchto kritérií:

     A) Výsledky písomnej prijímacej skúšky

     slovenský jazyk a literatúra ................................................... max. 30 bodov

     matematika ............................................................................ max. 30 bodov

      

     Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku vtedy, ak získa:

     - zo slovenského jazyka a literatúry minimálne 8 bodov

     - z matematiky minimálne 8 bodov

      

     B) Prospech uchádzača dosiahnutý na ZŠ

     Uchádzač môže získať za koncoročnú klasifikáciu v 8. ročníku a polročnú klasifikáciu v 9. ročníku maximálne 80 bodov za priemer 1,0. Za priemerný prospech 2,0 a horší bude uchádzačovi pridelených 0 bodov. Určenie počtu bodov: PB = 160 – 80xPP (PB – počet bodov,  PP – polročný priemer známok).

      

     C) Výsledky Testovania 9 pre základné školy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

     Uchádzač môže získať maximálne 40 bodov (počet % bude násobený koeficientom 0,2).

      

     D) Umiestnenie uchádzača v predmetových olympiádach a iných súťažiach v 6. až 9. ročníku

      

     Úroveň

     Umiestnenie

     Predmetová olympiáda

     Iná súťaž

     Okresné/obvodné kolo

     1. miesto

     6 bodov

     3 body

     1. miesto

     4 body

     2 body

     1. miesto

     2 body

     1 bod

     Krajské/regionálne a vyššie kolo

     1. miesto

     12 bodov

     6 bodov

     1. miesto

     10 bodov

     4 body

     1. miesto

     8 bodov

     2 body

     úspešný riešiteľ

     6 bodov

     -

      

     Uchádzač  môže  získať  za  všetky  dosiahnuté  umiestnenia  v  súťažiach  maximálne  20 bodov. Ak bol žiak členom družstva, započíta sa mu polovičný počet bodov.

     Z jednej postupovej súťaže sa berie do úvahy iba vyššie bodovo hodnotené umiestnenie.

     V prípade nejednoznačnosti umiestnenia (napr. zlaté, strieborné pásmo,...) a zadefinovania úrovne súťaže rozhodne o pridelenom počte bodov riaditeľ školy.

      

     E) Duchovné aktivity vo farnosti

     Na základe vyplneného dotazníka je možné získať max. 10 bodov. Dotazník je dostupný na stránke školy. Termín doručenia je najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod. Je možné ho zaslať aj elektronicky na adresu cgsm@cgsm.sk.

      

     F) Sociálne pomery

     - sirota, polosirota ...……….......... 3 body

     - počet súrodencov (4 a viac) ….. 2 body

     Potvrdenie o sociálnych pomeroch môže vydať riaditeľ ZŠ.

      

     4. Každý uchádzač o prijatie môže získať maximálne 215 bodov. Po pridelení získaných bodov bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu pridelených bodov.

      V prípade rovnosti dosiahnutých bodov bude uprednostnený uchádzač podľa kritérií v nasledovnom poradí:

     1.      so zníženou pracovnou schopnosťou

     2.      s lepším výsledkom prijímacej skúšky         

     3.      s lepším priemerným prospechom na ZŠ

     4.      s lepšími výsledkami v Testovaní 9

     5.      s lepším priemerným prospechom z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

      

     5. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom ministerstvom školstva. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 

      

     Stará Ľubovňa, 22. 11. 2023                                                                  Mgr. Pavol Chmeliar

                                                                                                                           riaditeľ školy

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 12. 4. 2024
  • Počet návštev: 12382